banner

 

Love og regler

I nedenstående FAQ kan du finde et indblik i de relevante love og regler indenfor branchen. Derudover har Energistyrelsen og Videnscenter for energibesparelser i bygninger lavet denne indsigt i lovgivningen, som du kan orientere dig i. I guiden finder du bl.a. lovgivning om konvertering mellem forskellige energiformer og en vejledning til varmepumper. 

 

Få indblik i love og regler her

5-ton-regel for køleanlæg og varmepumper

Fra 1. januar 2022 træder en såkaldt 5-ton-regel i kraft, der sætter begrænsninger på, hvor meget fyldning med HFC-kølemidler såsom R410a og R32, der må være på visse varmepumper.

For fabrikssamlede, hermetisk lukkede anlæg, er der ingen 5-tons-grænse. Her er den maksimale grænse fortsat 50 kg, som det hidtil har været tilfældet.

For varmepumpe-splitanlæg er der til gengæld fra den 1. januar 2022 en begrænsning, der lyder på, at man må installere med op til 5 ton CO2-ækvivalenter.

For R410a betyder det f.eks. at det maksimalt må indeholde 2,4 kg fyldning, og for R32 er det 7,4 kg.

Luft-luft-varmepumper vil normalt altid høre til i 5 ton-kategorien, men luft-vand- og vand-vand-varmepumper ofte er fabrikssamlede, hermetisk lukkede anlæg (monoblok) og dermed er tilladt op til 50 kg. Nogle varmepumper til vand er dog splitanlæg, og så er de omfattet af 5-ton-reglen.

Man kan søge om dispensation fra begrænsningerne, herunder i overgangsperioden. Reglerne om dispensation kan du finde på Miljøstyrelsens hjemmeside her: https://mst.dk/kemi/kemikalier/fokus-paa-saerlige-produkter/koelemidler/vejledning-til-dispensationsansoegninger/  

Hvad menes der med ”færdigsamlet fra fabrik”?

Denne type anlæg er i Miljøministeriets bekendtgørelse defineret som: ”færdigsamlede fra fabrik i et kompakt kabinet, der primært er samlet ved svejsning eller lodning”. Der er tale om præfyldt udstyr som ikke kræver noget arbejde udført på kølekredsen for at blive taget i brug.

Intentionen bag ”færdigsamlet fra fabrik” er, at anlægget skal opfylde de samme krav som f-gasforordningen stiller til hermetisk lukkede anlæg:

”Anlæg eller udstyr, hvor alle dele, der indeholder fluorholdige drivhusgasser, er gjort tætte ved svejsning, lodning eller en tilsvarende fast forbindelse, som kan omfatte blokerede ventiler eller blokerede adgangspunkter, der muliggør korrekt reparation eller bortskaffelse, og som har en testet lækagerate på mindre end tre gram pr. år under et tryk på mindst en fjerdedel af det maksimalt tilladte tryk.

Hvilke anlæg lever op til kravet om at være fabrikssamlet/hermetisk lukket?

Det må generelt antages, at præfyldt udstyr, der sælges lovligt på det europæiske marked, lever op til disse krav.

Principielt bør det dog fremgå af anlæggets systemplade eller datablade, når der er tale om et anlæg, der lever op til kravet om at være hermetisk lukket. Alternativt bør producenten/leverandøren kunne oplyse dette.

Krav til montøren ved installation og service af de forskellige typer varmepumper kan ses på: https://byggeriogenergi.dk/media/3277/varmepumper_hvad-siger-reglerne.pdf

Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg
Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg
Diverse vejledninger om lydforhold og støj
Bekendtgørelse af museumsloven
Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr
Vedligehold og service af udstyr med HFC-fyldning
love_regler_01.jpg

VarmePumpeOrdningen

Vestergade 28

4000 Roskilde

Tlf.: +45 31 13 60 59
sekretariat@vp-ordning.dk

                                                                                                                        Følg os på Facebook