banner

 

Love og regler

Energistyrelsens BEK nr. 904 af 24/06/2016:
”Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg”

Relevans: Er der tilslutnings- eller forblivelsespligt til kollektiv varmeforsyning?

Vigtige uddrag af bekendtgørelsen:

§ 2. Kommunalbestyrelsen kan pålægge ny eller eksisterende bebyggelse tilslutnings- og forblivelsespligt til et kollektivt varmeforsyningsanlæg. Beslutning herom kan ikke træffes, før forudsætningerne herfor er belyst i et af kommunalbestyrelsen godkendt projekt. Beslutningen skal træffes samtidig med eller umiddelbart efter godkendelsen af projektet.

§ 15. Følgende kategorier af eksisterende bebyggelse kan ikke pålægges tilslutningspligt:

2) Bygninger, der er indrettet med et vedvarende energianlæg, som eksempelvis solvarmeanlæg, varmepumper, vindmøller, biogasanlæg, brintanlæg, komposteringsanlæg, vandkraftanlæg, træfyr eller halmfyr, og hvor anlægget – eller anlæggene tilsammen – efter kommunalbestyrelsens skøn har en kapacitet, som kan dække mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand.

love_regler_01.jpg

Miljøministeriets BEK nr 240 af 27/02/2017:
”Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg”

Relevans: Er der gode muligheder til stede for at etablere vandrette eller lodrette jordslanger? Desuden skal jordtypen være egnet, der skal være tilstrækkeligt med disponibelt og egnet areal til installationen, og mulighed for etablering uden beskadigelse af diverse kabler og rør for antenne, tele og data, el og vand.

Vigtige uddrag af bekendtgørelsen:

§ 3. Jordvarmeanlæg må ikke etableres eller ændres uden tilladelse efter lovens § 19, jf. dog bekendtgørelsens kapitel 3.

§ 6. Der skal indgives en anmeldelse til kommunalbestyrelsen inden etablering eller ændring af et jordvarmeanlæg, der 1) er terrænnært, 2) er ikke-industrielt, 3) er lokaliseret uden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger, og 4) alene anvender de frostsikringsmidler, der er nævnt i § 15, stk. 1.

§ 9. Jordvarmeanlæg skal overholde de i stk. 2-5 samt i § 10 angivne krav. Ingen del af jordvarmeanlægget må ligge inden for de nævnte afstande.

Stk. 2. Et terrænnært anlæg skal etableres mindst 50 m fra en almen eller ikke-almen vandforsyning, og mindst 5 m fra et andet anlæg.

Stk. 3. Et dybt anlæg skal etableres mindst 300 m fra en almen eller ikke-almen vandforsyning, og mindst 50 m fra et andet anlæg.

Stk. 4. Et dybt anlæg kan dog etableres mindst 50 m fra en ikke-almen vandforsyning, hvis der alene anvendes de frostsikringsmidler, der fremgår af § 15, stk. 1, nr. 1 og 2.

Stk. 5. Et dybt anlæg kan endvidere etableres nærmere end 300 m, men mindst 50 m fra en almen vandforsyning, hvis der alene anvendes de frostsikringsmidler, der er nævnt i § 15, stk. 1, nr. 1 og 2, og anlægget placeres uden for boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) beregnet efter Miljøstyrelsens seneste vejledning om boringsnære beskyttelsesområder.

§ 10. Varmeslanger, der er placeret mindre end 1,5 m fra bygninger og mindre end 1 m fra vand- og kloakrør, skal være isoleret mod kondens.

Stk. 2. Varmeslanger i et terrænnært anlæg skal ligge mindst 0,6 m fra skel, medmindre der foreligger en skriftlig tilladelse fra naboejendommens ejer.

Stk. 3. Varmeslanger skal nedgraves, så de har mindst 0,6 m jorddækning.

Stk. 4. Varmeslanger i landbrugsarealer skal nedgraves, så de har mindst 1 m jorddækning.

Stk. 5.
Der må ikke placeres dræn i eller tæt ved jordstykker med terrænnært anlæg.

§ 21. Jordvarmeanlæggets ejer skal efter 1. driftsår lade anlægget efterse af en sagkyndig i jordvarmeanlæg. Eftersynet skal omfatte de i bilag 4 nævnte forhold. Kommunalbestyrelsen kan i sin afgørelse efter lovens § 19 fastsætte yderligere vilkår for eftersynet.

Stk. 2. Ejeren af anlægget skal i mindst 10 år opbevare resultatet af kontrollen og efter anmodning stille denne til rådighed for kommunalbestyrelsen.

§ 22. Ejeren og brugeren af jordvarmeanlægget skal sikre, at anlægget er i en sådan vedligeholdelsesstand, at der ikke er en åbenbar, nærliggende risiko for, at der kan ske forurening af grundvand, jord og undergrund, herunder må der ikke være væsentlige synlige tæringer af rørsystemet.

Stk. 2. Hvis ejeren eller brugeren konstaterer eller får mistanke om, at anlægget er utæt, skal vedkommende straks træffe egnede foranstaltninger til at bringe en eventuel udstrømning til ophør. Kommunalbestyrelsen skal herefter underrettes straks med en redegørelse for, hvad der er blevet gjort for at bringe den eventuelle udstrømning til ophør.

Kulturministeriets LBK nr 358 af 08/04/2014 
"Bekendtgørelse af museumsloven"

Relevans: Man skal stoppe nedlægning af jordslanger og kontakte kulturministeriet, hvis man støder på "danefæ" .....

Vigtigt uddrag af lovbekendtgørelsen:

§ 27. Den arkæologiske kulturarv omfatter spor af menneskelig virksomhed, der er efterladt fra tidligere tider dvs. strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave og gravpladser, flytbare genstande og monumenter og den sammenhæng, hvori disse spor er anbragt.

Stk. 2. Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum.

Diverse relevante bekendtgørelser om støj
(Se f.eks. på Miljøstyrelsens hjemmeside under Støj)

Relevans: Vil det være støjmæssigt problematisk at opstille en varmeoptager til luft/vand-varmepumpe udendørs? Udedelen til luft/vand-installation bør kun opstilles et sted, hvor støj ikke giver problemer.

Beskæftigelsesministeriets BEK nr. 100 af 31/01/2007
Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr

Relevans: Årligt eftersyn og krav til dertil hørende kompentencer.

Vigtigt uddrag af bekendtgørelsen:

Allevarmepumpeanlæg med en kølemiddelfyldning over 1 kg skal efterses mindst én gang årligt. Eftersyn og vedligeholdelse m.v. af køleanlæg og varmepumper skal udføres af en person, som har fået den fornødne instruktion og øvelse i eftersyn og vedligeholdelse m.v. af den pågældende anlægstype. Ved anlæg med fyldning større end 2,5 kg kølemiddel, skal det årlige eftersyn udføres af en certificeret montør fra et anerkendt kølefirma.

Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) 2015/2067 af 17. november 2015

Relevans: Vedligehold og service af udstyr med HFC-fyldning.

Vigtigt uddrag af forordningen:

Vedligeholdelse og service af udstyr med HFC-fyldning skal udføres af personale med kategori I-autorisation, og at vedligeholdelse og service af køle-, luftkonditionerings- og varmepumpeudstyr, der indeholder mindre end 3 kg HFC-kølemiddel, må foretages af personale med kategori II-autorisation iflg. Artikel 4, Stk. 2.a og b.

VarmePumpeOrdningen

Vestergade 28

4000 Roskilde

Tlf.: +45 31 13 60 59
sekretariat@vp-ordning.dk

                                                                                                                        Følg os på Facebook