banner

 

Love og regler

I nedenstående FAQ kan du finde et indblik i de relevante love og regler indenfor branchen. Derudover har Energistyrelsen og Videnscenter for energibesparelser i bygninger lavet denne indsigt i lovgivningen, som du kan orientere dig i. I guiden finder du bl.a. lovgivning om konvertering mellem forskellige energiformer og en vejledning til varmepumper. 

 

Få indblik i love og regler her

Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg

Miljøministeriets BEK nr 240 af 27/02/2017:
”Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg”

Relevans: Er der gode muligheder til stede for at etablere vandrette eller lodrette jordslanger? Desuden skal jordtypen være egnet, der skal være tilstrækkeligt med disponibelt og egnet areal til installationen, og mulighed for etablering uden beskadigelse af diverse kabler og rør for antenne, tele og data, el og vand.

Vigtige uddrag af bekendtgørelsen:

§ 3. Jordvarmeanlæg må ikke etableres eller ændres uden tilladelse efter lovens § 19, jf. dog bekendtgørelsens kapitel 3.

§ 6. Der skal indgives en anmeldelse til kommunalbestyrelsen inden etablering eller ændring af et jordvarmeanlæg, der 1) er terrænnært, 2) er ikke-industrielt, 3) er lokaliseret uden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger, og 4) alene anvender de frostsikringsmidler, der er nævnt i § 15, stk. 1.

§ 9. Jordvarmeanlæg skal overholde de i stk. 2-5 samt i § 10 angivne krav. Ingen del af jordvarmeanlægget må ligge inden for de nævnte afstande.

Stk. 2. Et terrænnært anlæg skal etableres mindst 50 m fra en almen eller ikke-almen vandforsyning, og mindst 5 m fra et andet anlæg.

Stk. 3. Et dybt anlæg skal etableres mindst 300 m fra en almen eller ikke-almen vandforsyning, og mindst 50 m fra et andet anlæg.

Stk. 4. Et dybt anlæg kan dog etableres mindst 50 m fra en ikke-almen vandforsyning, hvis der alene anvendes de frostsikringsmidler, der fremgår af § 15, stk. 1, nr. 1 og 2.

Stk. 5. Et dybt anlæg kan endvidere etableres nærmere end 300 m, men mindst 50 m fra en almen vandforsyning, hvis der alene anvendes de frostsikringsmidler, der er nævnt i § 15, stk. 1, nr. 1 og 2, og anlægget placeres uden for boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) beregnet efter Miljøstyrelsens seneste vejledning om boringsnære beskyttelsesområder.

§ 10. Varmeslanger, der er placeret mindre end 1,5 m fra bygninger og mindre end 1 m fra vand- og kloakrør, skal være isoleret mod kondens.

Stk. 2. Varmeslanger i et terrænnært anlæg skal ligge mindst 0,6 m fra skel, medmindre der foreligger en skriftlig tilladelse fra naboejendommens ejer.

Stk. 3. Varmeslanger skal nedgraves, så de har mindst 0,6 m jorddækning.

Stk. 4. Varmeslanger i landbrugsarealer skal nedgraves, så de har mindst 1 m jorddækning.

Stk. 5.
 Der må ikke placeres dræn i eller tæt ved jordstykker med terrænnært anlæg.

§ 21. Jordvarmeanlæggets ejer skal efter 1. driftsår lade anlægget efterse af en sagkyndig i jordvarmeanlæg. Eftersynet skal omfatte de i bilag 4 nævnte forhold. Kommunalbestyrelsen kan i sin afgørelse efter lovens § 19 fastsætte yderligere vilkår for eftersynet.

Stk. 2. Ejeren af anlægget skal i mindst 10 år opbevare resultatet af kontrollen og efter anmodning stille denne til rådighed for kommunalbestyrelsen.

§ 22. Ejeren og brugeren af jordvarmeanlægget skal sikre, at anlægget er i en sådan vedligeholdelsesstand, at der ikke er en åbenbar, nærliggende risiko for, at der kan ske forurening af grundvand, jord og undergrund, herunder må der ikke være væsentlige synlige tæringer af rørsystemet.

Stk. 2. Hvis ejeren eller brugeren konstaterer eller får mistanke om, at anlægget er utæt, skal vedkommende straks træffe egnede foranstaltninger til at bringe en eventuel udstrømning til ophør. Kommunalbestyrelsen skal herefter underrettes straks med en redegørelse for, hvad der er blevet gjort for at bringe den eventuelle udstrømning til ophør.

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg
Bekendtgørelse af museumsloven
Diverse vejledninger om lydforhold og støj
Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr
Vedligehold og service af udstyr med HFC-fyldning
love_regler_01.jpg

VarmePumpeOrdningen

Vestergade 28

4000 Roskilde

Tlf.: +45 31 13 60 59
sekretariat@vp-ordning.dk

                                                                                                                        Følg os på Facebook