banner

 

Hvad er VPO?

VarmePumpeOrdningens formål er at bidrage til at minimere energiforbrug og emission ved anvendelse af varmepumper (lav miljøbelastning).

Derigennem skal vi arbejde på at sikre købere af et varmepumpeanlæg.

Økonomien bag VPO

Driften af VarmePumpeOrdningen finansieres af et registreringsgebyr ved indmeldelse i ordningen og et årligt medlemskontingent samt kursusgebyrer. Størrelsen af kontingentet gradueres efter virksomhedens antal af kortholdere. Alle administrative og tekniske ydelser fra sekretariatet er inkluderet i kontingentet.
aktiviteter_01.jpg

Vores aktiviteter

Sekretariatsopgaver

Vi varetager diverse administrative sekretariatsopgaver for VPO-udvalg, forretningsudvalg og ordningen som helhed.

Samarbejdsrelationer

Vi etablerer og vedligeholder samarbejdsrelationer med relevante parter på områder, hvor det er til gavn og nytte for ordningen og dens aktiviteter.

Der er bl.a. indgået en formel samarbejdsaftale med Varmepumpefabrikantforeningen (også kaldet Varmepumpefabrikanterne eller VPF), og på deres hjemmeside findes en liste over VPF´s medlemmer.

Internt rettede medlemsaktiviteter

Vi gennemfører aktiviteter med karakter af medlemspleje; noget, der giver medlemmerne ”value for money” og forsøger at forøge antallet af medlemmer.

Eksternt rettede aktiviteter

Vi gennemfører aktiviteter, som bevirker at slutbrugere og montører m.fl. kan benytte ordningen og få gavn af den.

Markedsføring

Vi står for ekstern markedsføring af VPO-ordningen over for slutbrugere, montører, rådgivere, konsulenter, grossister, m.fl.

Design- og dimensioneringsgrundlag

Adgang til informationer om et ansvarligt, miljøvenligt og energiøkonomisk udgangspunkt og fundament for beregning og udvælgelse af varmepumper.

VPO har bl.a. opstillet dimensioneringskrav til varmepumpestørrelse og jordslange. Kravene giver erfaringsmæssigt en god driftssikkerhed, en lang levetid og den bedste driftsøkonomi.

Beregningsprogrammer

Vi giver vores medlemmer adgang til hensigtsmæssige og brugervenlige programmer til beregning, udvælgelse og dokumentation af varmepumper.

Kvalitetssikringskoncept

Vi vedligeholder og udvikler et kvalitetssikringskoncept, der giver medlemmer mulighed for at dokumentere udført projektering, installation og service over for slutbrugerne.

Medlemsvirksomheder skal udarbejde en kvalitetssikringshåndbog med et indhold, der sikrer, at VPO´s krav til den samlede installation kan opfyldes. VPO´s kvalitetssikringsplan - ”14-punktsplanen” - fungerer som den vigtigste faktor i virksomhedernes "egenkontrol”.

Uddannelse og efteruddannelse

Vi udvikler, vedligeholder, godkender og gennemfører grundkurser og opfølgende update-kurser i kvalitetssikringssystemet og dets værktøjer.

Mærkatsystem

Vi administrerer et mærkatsystem, der synliggør over for kunderne og deres kunder, at anlægget er udført og/eller serviceres i henhold til kvalitetssikringsordningen krav (”det blå stempel”).

Med VPO-mærkatet synliggøres installation og service i henhold til VPO´s kriterier. Der opsættes ikke mærkat, hvis ordningens minimumskrav ikke er indfriede.

Hjemmeside

Vi skal udvikle og vedligeholde en hjemmeside med on-line-adgang døgnet rundt til relevante og brugbare informationer om ordningen for købere af varmepumper og VPO-medlemmer.

VarmePumpeOrdningen

Vestergade 28

4000 Roskilde

Tlf.: +45 31 13 60 59
sekretariat@vp-ordning.dk

                                                                                                                        Følg os på Facebook